Menu Close

Heilig avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 6 keer per jaar gevierd. Wilt u, wanneer u afwezig bent, dit melden aan uw kringouderling?

Wij vieren om praktische redenen ‘lopend’ Avondmaal. U wordt, als u gerechtigd bent, uitgenodigd voor het Avondmaal door een dienstdoende ouderling.

Wilt u als belijdend lid in een zusterkerk het Heilig Avondmaal vieren, dan kunt u bij de scriba of de kringouderling een bewijs vragen dat u tot de viering van het Heilig Avondmaal gerechtigd bent. Dit bewijs moet in de zusterkerk worden afgegeven.

Ten aanzien van leden van kerken waarmee geen zusterkerkrelatie bestaat kan de kerkenraad iemand als gast aan het avondmaal toelaten, wanneer de kerkenraad zich ervan overtuigd heeft dat betrokkene:

  • een aanvaardbare reden heeft het avondmaal in de gemeente te vieren en dat zijn/haar deelname dienstbaar is aan de opbouw van het lichaam van Christus;
  • in de eigen kerk tot het avondmaal is toegelaten, niet onder tucht staat, instemt met de leer van het Oude en Nieuwe Testament die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt en godvrezend leeft, zoals bedoeld in art. 60 KO;
  • met het oog op deelname aan het avondmaal bereid is zich te onderwerpen aan de onderlinge aansporing in de gemeente en aan het toezicht van de kerkenraad.

Indien iemand hieraan meent te kunnen voldoen wordt hij/zij verzocht zich te melden bij de kerkenraad.